Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Стандарти


Серията ISO/IEC 17000 съдържа съвкупност от стандарти, чрез която се изграждат международните, европейските и националните системи за оценка на съответствието. Чрез прилагането на стандартите, съответният орган доказва своята компетентност чрез процеса на акредитация и печели доверието за осигуряване на признаване на сертификатите на международно ниво. Стандартите от серията са разделени по тяхното предназначение и начин за определяне и доказване на съответствието:
Стандарти за системи за оценяване на съответствието на основата на дейността по неговото определяне:

 

ISO/IEC 17020 - Общи критерии за дейността на различните видове органи за контрол
ISO/IEC 17025 - Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране
Стандарти за системи за оценяване на съответствието на основата на дейности по неговата атестация:
ISO/IEC 17011 - Оценяване на съответствието. Общи изисквания за органи, извършващи акредитация на органи за оценяване на съответствието;
ISO/IEC 17021 - Оценяване на съответствието. Изисквания за органи, извършващи одит и сертификация на системи за управление
ISO/IEC 17024 - Оценяване на съответствието. Общи изисквания за органи, извършващи сертификация на лица (персонал);
ISO/IEC 17065 - Общи изисквания за органи, извършващи сертификация на продукт
Стандарти за потвърждение на съответствието:
ISO/IEC 17030 - Оценяване на съответствието. Общи изисквания за знаци за съответствие от трета страна;
ISO/IEC 17050-1 - Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика - Част 1: Общи изисквания.