Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Стандарти


Част от тези публикации са договорен тип AQAPs и са приложими от доставчиците на продукти за въоръжените сили. Те са структурирани като самостоятелни публикации и се основават на подбрани клаузи от международния стандарт ISO 9001:2000 (респективно ‘2008).
Към доставчиците на отбранителни продукти, включително софтуер, които са носители на определено ниво на риск при реализиране и следващото експлоатиране се предявяват определени изисквания. Тези изисквания са насочени към системата за управление на качеството на съответния доставчик. Доказването на съответствието спрямо тях се изпълнява чрез натрупване и предоставяне на обективни доказателства пред представители на упълномощен орган в Държавата - Член на НАТО (така наречените Представители по държавна гаранция на качеството - ПДГК). За да покрият тези изисквания, такива доставчици е необходимо да се създадат система, която да се документира, прилага, поддържа, преценява и подобрява и/или оценява в съответствие с изискванията, съдържащи се в конкретна приложима публикация "договорен тип" - AQAP 2110 или AQAP 2120 или AQAP 2130 или AQAP 2131 и/или AQAP 150 и/или AQAP 160. Изборът на конкретна публикация е свързано с прилагане на специална процедура и следващо съгласуване.