Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Стандарти


ISO/IEC 27001:2006 e международен стандарт, разработен, за да се осигури модел за създаване, изпълнение, функциониране, наблюдение, преглед, поддържане и подобряване на система за управление на сигурността на информацията. Внедряването на такава система е стратегическо решение за една организация и зависи от нейните потребности и цели, от изискванията по отношение на сигурността, от включените процеси и от големината и структурата на организацията.
Този международен стандарт може да бъде използван за оценяване на съответствието от вътрешни и външни заинтересовани страни.