Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Стандарти


BS OHSAS 18001:2007 e стандарт от поредицата документи "Оценяване на здравето и безопасността при работа" (ОНSAS) определя изискванията към система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ), за да се даде възможност на организацията да управлява рисковете за здравословните и безопасни условия на труд и да подобрява ефикасността си в тази област.