Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Стандарти


Като член на Европейския съюз, Република България е транспонирала европейските директиви в националното законодателство. Това означава, че всяка фирма-производител или пускаща продукти, попадащи в обхвата на посочените директиви, на националния пазар, трябва да осигури и декларира тяхното съответствие на съществените изисквания за безопасност. Изпълнението на посоченото условие е свързано с прилагане на "Хармонизирани европейски стандарти", официално обявени и свързани със съответната Директива.
Приложимите стандарти за конкретен продукт са уникални и се определят по специална методика по време на анализа и подготовка на продукта за постигане на съответствие със съществените изисквания на конкретна директива.