Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Стандарти


Стандартите са документи, обединяващи резултатите от науката, технологиите и производствения опит, стандартите предоставят на бизнеса и обществото модел и правила за поведение. Те съдържат общопризнати правила и норми и в редица случаи определят характеристики и изисквания към продуктите, процедури за производство, методи за изпитване и оценяване на съответствието.
При прилагането на стандартите се постига по-добра ефективност при производството на продукти или предоставянето на услугите. Част от стандартите са насочени към удовлетворяване в по-голяма степен на очакванията на потребителите и клиентите.
Стандартите се развиват постоянно в зависимост от новостите в развитието на науката и технологиите. Те са свързани пряко както с начина ни на живот, така и с условията на работа и правят живота ни по-безопасен, по-здравословен и по-лесен.
В последните 15-20 години, стандартите на международно ниво последователно предлагат модели на поведение на предприятията и организациите. Реалното и правилно прилагане на такива международни стандарти води до висока степен на удовлетвореност на заинтересованите.
На базата на такива стандарти са разработени и редица подобни други стандарти и/или норми, които се отнасят до определен бранш, група продукти и др. Всеки от тях е разработен с цел изпълнение на конкретна цел, както следва: