Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Услуги


"Кю Ей Си" ООД предлага динамично интерактивно обучение на специалисти от фирмите с пряка практическа насоченост. Обучението се организира в:

* централизирани курсове - в София или в регионални центрове; (виж програмата ТУК)
* децентрализирани курсове - по заявка на клиент, включително по избрана от клиента тема;
* курсове, в рамките на консултантски договор - задължителна програма от курсове за персонала на клиента, в зависимост от темата на проекта;

Предлаганите теми на курсовете са съобразени със съвременните изисквания към процесите и специалистите, които ги управляват и изпълняват. Темите непрекъснато се обновяват с развитието на изискванията, стандартите и добрите практики.

Преподавателският състав на "Кю Ей Си" ООД поддържа необходимото ниво на подготовка и информираност, за да отговори на въпросите на участниците в курсовете.

Лектори на Кю Ей Си ООД:

- инж. икономист Емил Петров - сертифициран одитор и преподавател по системи за управление;

 

- д-р Соня Драгова - специалист, лектор и консултант по управление на персонала;

- доц. д-р А. Микова - водещ специалист по екология и опазване на околната среда и безопасността на храните;

- доц. д-р инж. Георги Боянов - водещ специалист по надеждност на продукти и процеси;

- доц. д-р инж. Атанас Джапунов - водещ специалист по управление на риска и управление на проекти;

- Чавдар Ангелов - специалист в интернет и комуникационни технологии, сертифициран от CISCO академия.

 

Нашите курсове са насочени към всички нива, специалисти и процеси от системата за управление на фирмите, както следва:

* Обучение на мениджърския състав на фирмите за изискванията и неговата роля в системите за управление;
* Обучение на водещите специалисти по анализ, целеполагане, управление на времето и др.;
* Обучение на водещите специалисти от системата за управление - Мениджъри и одитори по качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд, безопасност на храните, управление на персонала и др.;
* Обучение на специалисти по отделни основни процеси от системите за управление - Ръководители и членове на екипи по проекти, Ръководители и специалисти по закупуването; Ръководители и специалисти по оценката на съответствието и сертификацията, Ръководители и специалисти по управление на персонала, здравословни и безопасни условия на труд, работа в екип и др.;
* Специализирани тренировки за развитие на одиторските умения, работа в екип и др.

Нашите курсове са съобразени с ежедневната заетост на специалистите и целят висока ефективност (максимален резултат за единица време). По Ваша преценка можете да се включите в централизиран (обикновено в столицата и регионалните центрове) или да заявите децентрализиран ("при клиента") курс за обучение.

Всеки участник в курс за обучение получава обстоен персонален учебен материал, включващ всички разглеждани въпроси.

Обучението се осъществява с прилагане на ефективни интерактивни методи и мултимедийни средства, решаването на практически казуси и задачи с практическа насоченост. Една от основните цели, които изпълняваме е ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА ЗНАНИЯТА ВЕДНАГА СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА КУРСА!

Основните курсове завършват с решаване на тест за оценка на разбираемостта и усвояването на учебния материал.

На всеки участник в курс се издава сертификат, удостоверяващ участието и необходим за поддържане на доказателство във фирмата за изпълнението и ефикасността на обучението.

В "Кю Ей Си" ООД са разработени и се провеждат следните курсове:

Тема 1 - Съвременни хармонизирани нормативни изисквания към бизнеса в страните членки на Европейския съюз

Тема 2 - Съвременни информационни и комуникационни технологии. Умения за търсене на бизнес и нормативна информация в интернет пространството.

Тема 3 - Сертификати и сертификация (изисквания, видове и системи за сертификация)

Тема 4 - Оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и маркировка "СЕ"

Тема 4М - Оценка на съответствието на медицински изделия с изискванията за безопасност и маркировка "СЕ", съгласно закона за медицинските изделия с наредбите/ директивите към него

Тема 5 - Практическо приложение на изискванията към системите за управление на качеството по изискванията на ISO 9001

Тема 6 - Практическо приложение на изискванията към системите за управление на околната среда по изискванията на ISO 14001

Тема 7 - Практическо прилагане на международните изисквания (OHSAS 18001) и националното законодателство към системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд

Тема 8 - Практическо прилагане на изискванията за безопасност на храните (системи за управление на безопасността на храните - НАССР и ISO 22000)

Тема 9 - Практическо внедряване на интегрирани системи за управление (по изискванията на ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001)

Тема 10 - Определяне, анализ, документиране и подобряване на процесите от системите за управление

Тема 11 - Теория и практика на одита на системи за управление (качество, околна среда и ЗБУТ)

Тема 12 - Икономика на качеството. Условия и подход за непрекъснато подобряване на системата и намаляване на загубите от лошо качество

Тема 13 - Практическо оценяване и избор на доставчици. Одит от "Втора страна"

Тема 14 - Управление на проекти

Тема 15 - Управление на човешките ресурси в условията на системи за управление по изискванията на международни стандарти

Тема 16 - Практически насоки за подбор, подготовка и трениране на екипи

Тема 17 - Първоначално обучение на членове на комитети/групи по условия на труд

Тема 18 - Съвременни изисквания на трудовото законодателство

Тема 19 - Съвременни информационни технологии при проектиране и производство

Тема 20 - Основни изисквания на публикации на НАТО от серия AQAP`s 2000 - Подход за практическо внедряване на Системи за управление на качеството по жизнения цикъл на отбранителни продукти

Тема 21 - Успешният екип - създаване, управление и развитие

Тема 22 - Управление на проекти в съответствие с европейските и международни стандарти и добри практики

Тема 23 - Курс за преподготовка на обучени вътрешни одитори на системи за управление на качеството по изискванията на ISO 9001:2008 г.

Тема 24 - ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ. ОСОБЕНОСТИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИЗИСКВАНИЯ - подход и действия за внедряване на ИСУ по стандарт на МААЕ GS-R-3 - Система за управление на съоръжения и дености;

Тема 25 - Изисквания, структура и изграждане на Органи за контрол по изискванията на ISO/IEC 17020:2004;

Тема 26 - Курс по изискванията на ISO/IEC 17020:2004;

Тема 27 - Основни понятия, структура и внедряване на изискванията на публикации на НАТО AQAP`s 2000 ...

Тема 28 -Проекти за еврофинансиране по Оперативна програма "Конкурентноспособност" - успешни идеи и ред за кандидатстване

Тема 31 -Изисквания към продуктите и услугите, доставяни чрез процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) - (Източници на информация за определяне на техническите спецификации, видове и форма на доказателствата за тяхното изпълнение

Тема 32 - Изисквания и практическо приложение на ISO 13485 при производство, доставка и сервиз на медицински изделия

Тема 33 - Събиране на просрочени задължения (вземания) - ефективни подходи и успешни практики
Предстоящите курсове можете да видите ТУК.