Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Услуги


КЮ ЕЙ СИ ООД ПРЕДЛАГА КОМПЛЕКС ОТ УСЛУГИ ПО БИЗНЕС УПРАВЛЕНИЕ И ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ:

* разработване и управление на проекти за повишаване на конкурентоспособността и растежа на фирмите;
* подготовка на продукти за сертификация - СЕ и други маркировки (GS, GOST-R...);

* внедряване на международни и европейски стандарти (ISO, EN...) за качество, безопасност на храни, околна среда, ЗБУТ и др. и усъвършенстване на процесите във фирмите;

 

РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Достъпът до финансови средства е жизненоважен за започване или разширяване на бизнес дейност и ЕС осигурява финансиране за предприятията. КЮ ЕЙ СИ ООД предлага комплекс от консултантски услуги по подготовка и управление на проекти, финансирани от европейските фондове. Нашият опит в разработката и управлението на проекти е на Ваше разположение!

Подготовката и управлението на проекти е сложен итеративен процес, който изисква притежаване комплекс от знания и умения от ангажираните лица. Много често ангажираните нямат необходимото време за получаване и усвояване на такива знания и умения.

 

Всяка фирма може да използва и разчита на ефикасно консултиране и изчерпателна консултантска помощ за:

* Проучване на възможностите за финансиране и изпълнение на конкретен проект;
* Разработване на логическите връзки (логическата рамка) на проекта;
* Разработване на проекта с характерните за него дейности, график и екип;
* Разработване на бюджет на проекта с характерна проектно-сметна документация;
* Управление на реализацията, прегледите, проверките, документиране и утвърждаване на резултатите от етапите и целия проект;
* Търсене на решения за мултиплициране (развитие) на резултатите от проекта и умножаване на ефекта;
* Търсене на партньори и изграждане на вериги от заинтересовани от съответния бизнес и др.

 

ИСКАТЕ ДА ФИНАНСИРАТЕ ВАШИТЕ ИДЕИ - СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

 

ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ

Консултантските услуги, предлагани от нас се основават на изискванията и препоръките на Международната организация по стандартизация, добрите бизнес практики на водещи фирми и организации, консултантския опит и др.

Основните модели за системи за управление, чието внедряване консултираме са:

ISO 9001 - Системи за управление на качеството (СУК);
AQAP 2000 - изисквания на НАТО към СУК за отбранителни продукти;
ISO 22000, HACCP, ISO 15161 и др. - за безопасност на храните;

ISO 14001 (EMAS) - Системи за управление на околната среда;
OHSAS 18001 - Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд;
* Други международно, регионално или браншово признати модели за системи за управление като QS 9000, Системи за управление на "Информационната сигурност", "Социалната отговорност" и др.

Внедряването на посочените системи на базата на разработени стандартизирани модели, които се основават на изучен и описан опит на водещи организации на международно равнище.


ПОДГОТОВКА НА ПРОДУКТИ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ - CE, GOST-R..

* Проучване на нормативните изисквания (Хармонизирани европейски директиви и стандарти) към продукта (група продукти), включително подготовка на информационни справки;

* Анализ на рисковете, характерни за продукта;
* Консултации по избора на вариант за доказване и поддържане на съответствието на продукта;
* Подготовка на технически спецификации;
* Развитие на системата за управление (системата за производствен контрол) за осигуряване на безопасни продукти (при наличие на такова изискване;
* Консултации по подготовка, комплектоване и преглед на "Техническо досие";
* Подпомагане на вътрешни изпитвания и подготовка на продукта за оценка на съответствието и сертификация;

* Подпомагане на контактите с Орган за оценка на съответствието (Notified body) и подпомагане на сертификационния процес.

С КАКВИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТИМ?

Работата ни с организации от различни браншове на икономиката - от машиностроенето до интернет доставките и висшето образование, ни предостави възможност да изучим подробно и да използваме редица съвременни и ефективни технологии на управлението. Нашите специалисти непрекъснато изучават новостите и са готови да Ви съдействат за усъвършенстване на Вашата система за управление без ограничение в съответните области:

* ПРОИЗВОДСТВО (дискретно и непрекъснато) в сферата на - Машиностроене, Електроника и електротехника; Енергетика, Металургия, Химическа промишленост, Хранително вкусова промишленост, Текстилна, шивашка и обувна промишленост ...;
* СТРОИТЕЛСТВО И ИНЖЕНЕРИНГ;
* ТЪРГОВИЯ - вътрешна и външна;

* УСЛУГИ.

Доказателства за нашия опит и коректност са нашите клиенти и техните РЕФЕРЕНЦИИ