Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Новини


Обявиха процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

03-07-2014 | 08:46

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"

Повече може да прочетете тук

 

BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” - 09.06.2014

2014-06-10 08:50:06

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:
Решение № РД-16-794/09.06.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на шестнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка ...

Виж още ...

МИЕ разреши удължаването на сроковете по договори с до 12 месеца

2014-06-06 13:23:31

С Решение РД-16-752/02.06.2014 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРКБИ е предоставена възможност на бенефициентите по договори за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности" и Приоритетна ос 2 ...

Виж още ...