Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Новини


Кю Ей Си ООД с нова услуга!

Кю Ей Си ООД с нова услуга!

12-08-2015 | 12:28

Ако сте производител или първи вносител на територията на Европейския съюз и Ви спират продукта, маркиран с СЕ, а сте изпълнил всички нормативни изисквания - може да ви помогнем и да защитим Вашите права.

Съдействие, технически и юридически консултации, подготовка на документи и защита при проверки от КЗП или "Надзор на пазара".

 

Нормално за европейския пазар зачестиха проверките от Надзора на пазара. Голяма част от българските производители са с изрядни документи и подготвени досиета, тествани продукти, изпълнени според изискванията на наредбите към ЗТИП и ЗМИ. В същото време се появяват спорове с контролните органи, често поради недостатъчно изяснени обстоятелства или дори грешки на проверяващите.

Ние можем да ви помогнем и да ви защитим като производители. Целта ни е производителите от България да работят свободно, а не да се борят със стоки с неясен произход и недоказана безопасност.

CE маркировката е ключов индикатор за съответствието на даден продукт със законодателството на ЕС и позволява свободното движение на продукти в рамките на европейския пазар.

Чрез поставянето на маркировката върху продукта, производителят на своя отговорност декларира съответствие с всички законови изисквания за безопасност и по този начин гарантира, че този продукт може да се продава на територията на Европейската икономическа общност (ЕИО, 27-те държави-членки на ЕС и страните от ЕАСТ - Исландия, Норвегия, Лихтенщайн), както и в Турция. Това се отнася и за продуктите, произведени в трети страни, които се продават на територията на ЕИО и в Турция.

Въпреки това, не всички продукти трябва да носят CE маркировката. Само тези категории продукти, обхванати от специални директиви, които предвиждат поставянето на CE маркировка, трябва да носят тази маркировка.

CE маркировката не означава, че даден продукт е произведен в ЕИЗ, а само показва, че продуктът е оценен, преди да бъде пуснат на пазара и по този начин отговаря на нормативните изисквания относно продажбата му (хармонизираните изисквания за безопасност). Това означава, че производителят удостоверява, че продуктът отговаря на всички съответни съществени изисквания за безопасност навсички приложими директиви, включително, ако е посочено в директивата(ите), той е оценен от нотифициран орган за оценка на съответствието.

 

За да пестим времето на клиентите си и да им предложим качествена услуга, но на по-ниска цена, през 2011 г. въведохме и почасови консултации - на място, по електронна поща или по телефона.

Набират наблюдатели, които да участват в заседанията на комисията за новата ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 -2020 Г.

2014-07-04 08:36:14

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ, КОИТО ДА УЧАСТВАТ КАТО НАБЛЮДАТЕЛИ С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС В ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014 -2020 Г.


Министерството ...

Виж още ...