Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Новини


Проект на Оперативна програма

Проект на Оперативна програма "Инициатива за МСП" 2014-2020 (ОП ИМСП) е официално изпратен на Европейската комисия

12-08-2015 | 11:39

Проектът на Оперативна програма "Инициатива за МСП" 2014-2020 (ОП ИМСП), приет от тематичната работна група на нейно заседание на 01.07.2015 г. и одобрен от Министерския съвет като основа за водене на преговори беше изпратен по официален път на Европейската комисия на 31.07.2015.

  Оперативна програма „Инициатива за МСП“ цели подобряване на достъпа до дългово финансиране за малките и средните предприятия в България. Стратегията на оперативната програма, като част от изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, в съответствие със Споразумението за партньорство за периода 2014-2020, е тясно свързана с целите за растеж и заетост и с приноса на България към постигането на взаимнодопълващите се видове растеж на стратегията "Европа 2020", а именно интелигентен и приобщаващ растеж.

  Пълният текст на проекта на ОП ИМСП можете да намерите тук.

Набират наблюдатели, които да участват в заседанията на комисията за новата ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 -2020 Г.

2014-07-04 08:36:14

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ, КОИТО ДА УЧАСТВАТ КАТО НАБЛЮДАТЕЛИ С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС В ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014 -2020 Г.


Министерството ...

Виж още ...