Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Новини


ОПАК препоръчва включване на авансови плащания в договорите с изпълнители по проекти

24-07-2014 | 08:47

За бенефициенти по ОПАК

 

Напомняме ви, че съгласно чл. 78 от Регламент на Съвета № 1083/11.07.2006 г. в договорите с изпълнителите по проекти по ОПАК имате възможност да включвате авансови плащания, които ще бъдат верифицирани от Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет".

 

По този начин, от една страна, като бенефициенти по ОПАК ще разполагате с оборотни средства за реализиране на заложените дейности по проектите, а от друга - тези разходи ще бъдат включени в докладите по сертификация на УО на ОПАК (исканията за възстановяване на средства към Европейската комисия). Целта е минимизиране на риска от загуба на средства по програмата.

 

За целта е необходимо:

 

Ø В подписания договор с изпълнител да се включи клауза за авансово плащане, като договорът да е в съответствие с действащата нормативна уредба (моля да имате предвид, че в проекта на документация за провеждане на обществената поръчка следва да е посочен размерът на авансовото плащане). .

 

Ø Да сте извършили авансово плащане към избрания изпълнител въз основа на предоставена от негова страна фактура или друг документ с еквивалентна доказателствена стойност.

 

Набират наблюдатели, които да участват в заседанията на комисията за новата ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 -2020 Г.

2014-07-04 08:36:14

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ, КОИТО ДА УЧАСТВАТ КАТО НАБЛЮДАТЕЛИ С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС В ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014 -2020 Г.


Министерството ...

Виж още ...