Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Новини


Становище на НАП относно верифициране на разходи по оперативни програми

24-07-2014 | 08:46


В Агенция по заетостта е получено писмено становище на Националната агенция по приходите с писмо изх.№12-00-251#1 от 27.06.2014г. относно приложение на разпоредбите на чл.41, т.1, б."а" от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с верифициране на разходи за обучения по ключови компетентности по проекти, финансирани по приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР). Съгласно същото, когато доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице, доставчик е на обучение по ключови компетентности, включен е в списъка на доставчици на обучение по ключови компетентности, утвърден от изпълнителния директор на Агенция по заетостта, доставката са услуги по схема за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, то разпоредбите на чл. 41 ,т.1, б."а" от ЗДДС са неприложими и извършените от лицето доставки на услуги имат характер на облагаеми.

Писменото становище може да видите тук.

Набират наблюдатели, които да участват в заседанията на комисията за новата ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 -2020 Г.

2014-07-04 08:36:14

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ, КОИТО ДА УЧАСТВАТ КАТО НАБЛЮДАТЕЛИ С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС В ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014 -2020 Г.


Министерството ...

Виж още ...