Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Новини


Набират наблюдатели, които да участват в заседанията на комисията за новата ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 -2020 Г.

04-07-2014 | 08:36

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ, КОИТО ДА УЧАСТВАТ КАТО НАБЛЮДАТЕЛИ С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС В ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014 -2020 Г.

Министерството на икономиката и енергетиката на основание чл.3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 -2020 г., отправя покана за участие в избора на представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. на следните групи юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферите на:

Насърчаване на икономическото развитие;
Развитие на информационни и комуникационни технологии;
Енергийна и ресурсна ефективност;
Политики за развитие.

1. В срок от 10 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице подава писмено заявление до главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката за участие в избора.

2. Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.

3. Писменото заявление се представя по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката.

4. Към заявлението се прилагат документите по чл. 4, ал. 4 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 -2020 г.

Писмени заявления за участие могат да се подават в деловодството на Министерство на икономиката и енергетиката, ул. „6-ти септември" № 21, гр. София, до 17.07.2014 г., в рамките на работния ден от 09.00ч. - 17.30ч.

 

Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на КН на ОПИК 2014 -2020 г.

Заявление по чл.4, ал.1 от Механизма

Списък по чл.2, т.2 от Механизма

Декларация по чл.4, ал.4, т.3 от Механизма.