Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Новини


Електронно подаване на документи за междинни и финални плащания

27-06-2014 | 08:45

Във връзка с публикувани изменения в Ръководствата на бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедури: BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място", BG051PO001-1.2.03 "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент ІІ", BG051PO001-2.2.03 „На път", BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд", BG051PO001-1.1.10 "Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда" и BG051PO001-2.1.16 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица" - фаза 3, Главна дирекция "Европейски фондове и международни проекти" в качеството си на Договарящ орган по схеми по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР, Ви уведомява следното:
При отчитане на междинни и окончателни плащания, е допустимо бенефициентите, да се възползват от новите възможности за подаване на искане за плащане, заложени във вече изменените ръководства.
За ваше улеснение прилагаме частта от актуалните ръководства, която касае представянето на искане за плащане, а именно: Общи положения при представянето на ИП по процедури с конкурентен подбор на проекти по ОП РЧР

Повече може да прочете на страницата на ОП РЧР

BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” - 09.06.2014

2014-06-10 08:50:06

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:
Решение № РД-16-794/09.06.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на шестнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка ...

Виж още ...

МИЕ разреши удължаването на сроковете по договори с до 12 месеца

2014-06-06 13:23:31

С Решение РД-16-752/02.06.2014 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРКБИ е предоставена възможност на бенефициентите по договори за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности" и Приоритетна ос 2 ...

Виж още ...