Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Новини


МИЕ разреши удължаването на сроковете по договори с до 12 месеца

06-06-2014 | 13:23

С Решение РД-16-752/02.06.2014 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРКБИ е предоставена възможност на бенефициентите по договори за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности" и Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда" на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за удължаване с до 12 месеца на срока за изпълнение на дейностите по проекта.

ВАЖНО:

УО ще съгласува удължаване на срока за изпълнение на дейностите по проекта единствено при възникнала необходимост, водеща до невъзможност за успешно изпълнение на проекта в рамките на договорения срок след представено мотивирано искане и проведена консултация с бенефициента.

 

BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” - 09.06.2014

2014-06-10 08:50:06

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:
Решение № РД-16-794/09.06.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на шестнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка ...

Виж още ...