Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Новини


Публикуван е списъкът на сключени договори по BG 161PO003-3.2.01

03-06-2014 | 09:39

Списък на сключени договори по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013.

Можете да видите новината тук или тук

BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” - 09.06.2014

2014-06-10 08:50:06

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:
Решение № РД-16-794/09.06.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на шестнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка ...

Виж още ...

МИЕ разреши удължаването на сроковете по договори с до 12 месеца

2014-06-06 13:23:31

С Решение РД-16-752/02.06.2014 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРКБИ е предоставена възможност на бенефициентите по договори за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности" и Приоритетна ос 2 ...

Виж още ...