Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Връзки


Регистър на сертификатори, сертифицирани организации, сертифицирани продукти и др. Източник на информация и връзки по въпросите на стандартизацията, оценката на съответствието и сертификацията.
www.bgcert.com

Съюз на Специалистите по Качество в България (ССКБ)
www.sskb.org

Българска Асоциация на Консултантите по Управление на Качеството (БАКУК)
http://web.need.bg/bakuk

Изпълнителна Агенция "Българска Служба за Акредитация" (ИА БСА)
www.nab-bas.bg

Държавна Агенция по Метрология и Технически Надзор (ДАМТН)
www.sasm.government.bg

Български Институт по Стандартизация (БИС)
www.bds-bg.org

Изпълнителна Агенция по Околна Среда
nfp-bg.eionet.eu.int

Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) (Столична РИОКОЗ)
www.sriokoz.com

Национална Ветеринарномедицинска Служба (ДВСК)
www.mzgar.government.bgwww.mzgar.government.bg

Министерство на Здравеопазването (МЗ)
www.mh.government.bg

Министерство на Околната Среда и Водите (МОСВ)
www.moew.government.bg

Министерство на Икономикатa (МИ)
www.mee.government.bg

Министерски Съвет на Република България (МС)
www.government.bg